top of page

LittRarTur Reisevilkår

LittRarTur er ikke medlem av Reisegarantifondet, og samarbeider derfor med selskaper som har det formelle ansvar i sammenheng med reisegarantiloven. Turene gjennomføres derfor i samarbeid med Johan's Turbuss, v/Johan Haslestad, Kopstadveien 458, 3178 Våle. De gjeldende reisevilkårene nedenfor er utarbeidet i samarbeid mellom Forbrukerombudet og Den Norske Reisebransjeforening.

 

 

1. BESTILLING OG BETALING

LittRarTur anser en påmelding som bindende når det er bekreftet av oss at den er mottatt. Likevel vil depositum ikke bli oppkrevd før LittRarTur vet at turen har nok påmeldte deltakere og vil bli gjennomført. Dette er rett og slett en praktisk foranstaltning som gjør at begge parter slipper problemet med betaling og evt. tilbakebetaling i tilfelle avlysning. Påmeldingen er bindende for LittRarTur når depositumet er innbetalt. Innen den tid har LittRarTur rett til å meddele den reisende at LittRarTur ikke ønsker å bli bundet. Den reisende er altså bundet når depositum er betalt (og ikke før), mens LittRarTur er bundet på et senere tidspunkt. Deltageren må selv sørge for avbestillingsog reiseforsikring.

2. BESTILLINGENS OMFANG

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom LittRarTur og den reisende. Ved vurderingen av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i LittRarTurs brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell. Videre skriftlige opplysninger om reisen gitt av samarbeids-partnere, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. Dersom LittRarTur vil ta et forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet m.m., må dette bekreftes skriftlig. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig.

 

3. INFORMASJON TIL DEN REISENDE

Ved bestilling, eller senest ved oversendelse av reisedokumentene, skal den reisende gjøres oppmerksom på følgende forhold: a) Arrangørens navn, adresse og telefon, reisens pris og hvilke ytelser som inngår i prisen. b) At den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og de forsikringer som ønskes. c) De alminnelige og spesielle vilkår som gjelder for reisen som er bestilt og hvor disse vilkårene er å finne. Dersom det for den aktuelle reisen skal gjelde vilkår som avviker fra disse alminnelige vilkårene, skal dette tydelig fremgå. d) Hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling. e) At arrangøren i visse tilfeller har anledning til å forhøye prisen (se pkt. 7).

4. AVBESTILLING

Ved endelige bekreftelse fra LittRarTur betales depositum på 30% av reisens samlede pris. Etter betaling av depositum er avbestillingsgebyr som følger: Avbestilling inntil 30 dager før avreise: Depositum tilbakebetales ikke Avbestilling 29-7 dager før avreise: 75% Avbestilling 6 dager før avreise: 100% Deltageren må selv sørge for avbestillings- og reiseforsikring. 

 

5. ENDRINGER AV BESTILLINGEN, OVERDRAGELSE

Reisende har rett til å overdra en reise som er fullt betalt til en annen person mot å betale LittRarTur de meromkostninger dette medfører. LittRarTur skal underrettes om overdragelsen i rimelig tid før avreisen, og kan bare nekte å godkjenne overdragelsen dersom det er rimelig grunn for det. For bussreiser gjelder: Inntil 20 dager før avreise kan reisende mot et administrasjonsgebyr på kr. 200,- per endring foreta navneendring. Endringer senere enn 20 dager før avreise kan gjøres mot å betale LittRarTur de meromkostninger dette vil medføre. For flyreiser gjelder egne regler og gebyrer som vil avhenge av destinasjonsland.

 

6. ENDRINGER I PRIS, YTELSER M.M.

LittRarTur kan ta forbehold om å endre priser og ytelser m.m. som er programført eller kunngjort på annen måte. LittRarTur kan også senest samtidig med at bestillingen blir bindende, ta forbehold om å endre priser, ytelser m.m. før avreise. Prisforhøyelse etter 1. ledd kan bare skje dersom det er begrunnet i nye, økte skatter og avgifter, endrede valutakurser eller andre lignende omstendigheter som LittRarTur ikke har rådighet over eller burde ha forutsett. Prisforhøyelsen som iverksettes må ikke overstige de faktiske kostnader, og varsel om forhøyelsen må være kommet frem til den reisende senest 21 dager før avreisedagen. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10% av pakkeprisen, kan den reisende annullere reisen og få hele reisens pris refundert, eksklusive evt. flyskatt. Retten til annullering faller bort dersom den reisende ikke sender LittRarTur melding om annullering innen 3 dager etter at LittRarTur s varsel er kommet frem til den reisende og LittRarTur har opplyst særskilt om denne fristen. Forbehold kan bare gjøres gjeldende for ytelser som er spesielt nevnt, og i et omfang som er av mindre betydning for den reisende. Dersom den FAGLIGE REISELEDEREN av private årsaker blir forhindret fra å delta på turen, forbeholder LittRarTur seg retten til å sette inn en ny reiseleder med tilsvarende kapasitet eller å gjennomføre turen med lokale guider mot en prisreduksjon på 20 %.

 

7. ARRANGØRENS PLIKTER

LittRarTur skal avvikle reisen og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt. 2 LittRarTur skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. LittRarTur skal snarest mulig opplyse om forhold som den forstår eller bør forstå har betydning for den reisende.

 

8. DEN REISENDES PLIKTER

Betaling: Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er forutsatt på LittRarTurs faktura. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir LittRarTur rett til å heve (annullere) jfr. pkt. 19. Regler og bestemmelser: Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er oppgitt av offentlig myndighet, arrangøren, eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør el.l. Den reisende må ikke oppføre seg slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære de ekstra omkostninger ved hjemreisen. - Erstatningsansvar: Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis man med vilje eller uaktsomhet påfører LittRarTur tap, bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. - Pass, visum, vaksinasjonsattester og forsikring: Den reisende må selv sørge for alle nødvendige papirer for reisen, og plikter å holde seg orientert om avgangen og etterkomme anvisninger som arrangøren, transportør, lufthavn el.l. gir i den forbindelse. - Sykdom og eventuell hjemreise: Dersom den reisende ikke er forsikret (eller forsikringen ikke dekker) kan ikke LittRarTur påta seg ansvar for skade eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen, uansett årsak. LittRarTur yter den hjelp som er mulig, men den reisende må selv dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen/skaden, slik som omkostninger for lege, sykehus, særskilt hjemtransport etc. - Uteblivelse: Den reisende må møte frem ved avganger etter de anvisninger som gis av arrangøren. Uteblir den reisende fra de angitte transporter eller arrangementer, eller på annen måte unnlater å benytte seg av de presentasjoner som inngår i reisen, kan han/hun ikke gjøre krav mot arrangøren i den anledning. 

9. ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN

LittRarTur kan avlyse en reise hvis: a) Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende på en avgang. En tur kan ikke avlyses før påmeldingsfristen er utløpt. b) Forhold LittRarTur ikke er herre over og som man ikke kunne forutsatt da påmeldingen ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure) gjør det vanskelig og tilrådelig å avvikle reisen. c) Forhold på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles. LittRarTur skal snarest underrette den reisende om avlysningen. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han/hun er påført tap pga. LittRarTur s egen feil eller forsømmelse. Når LittRarTur finner det nødvendig kan en reise avbrytes eller omlegges etter at den er påbegynt og returreisen eventuelt foretas tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på tilbakebetaling av et beløp som svarer til det antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av reisen, beregnet etter de samme prinsipper som nevnt i pkt. 14, jfr. og pkt. 16.

10. DEN REISENDES RETT TIL ANNULLERING

1. Den reisende kan før avreise heve/annullere reisen etter følgende tilfeller: a) Hvis avgangen forsinkes med mer enn 20% av turens varighet. b) Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt. c) Om det på eller i nærheten av reisemålet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller andre like inngripende hendelser. Ved vurdering av om hevingsgrunn foreligger, skal det legges vekt på norske myndigheters syn. d) Prisforhøyelser etter pkt. 7 øker turens kostnader med mer enn 10%. e) Det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen. I disse tilfeller har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende, jfr. pkt. 15. 2. Etter at reisen er påbegynt kan den reisende heve/annullere reisen helt eller delvis dersom: a) Forhold som nevnt ovenfor i pkt. 1 c skaper fare for den reisendes liv eller helse. b) Det foreligger vesentlig mislighold fra arrangørens side i den utstrekning reglene i pkt. 16 ikke kommer til anvendelse, har den reisende krav på prisavslag i henhold til prinsippet i pkt. 13, jfr. også pkt. 14.

11. MANGLER

Det foreligger en mangel ved reisen når den avviker fra det den reisende har rett til å kreve etter pkt. 2 og 7. Likeledes er det en mangel dersom man har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, og forhold den reisende selv har gitt beskjed om er av betydning. Ved vurdering om en mangel foreligger, skal det legges vekt på om opplysningene eller uttalelsen av disse kan ha påvirket på den reisendes beslutning om å reise, og dermed valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen, og som er av mindre betydning, ansees ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt. a) Forsinket avgang eller fremskutt avreise som LittRarTur eller transportøren ikke er herre over. Ved tidsavvik på mer enn 24 timer, og reisens varighet er en uke eller mer, og oppholdet på reisemålet blir tilsvarende forkortet, har den reisende likevel rett til prisavslag jfr. pkt. 13 med mindre forsinkelsen skyldes force majeure, jfr. pkt. 15. Det samme gjelder turer av kortere varighet, når forsinkelsen utgjør mer enn 15%. b) Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter. c) Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

 

12. RETTING MANGLER

Den reisende har rett til å kreve at mangel rettes, om dette ikke medfører uforholdsmessige store ulemper eller utgifter for arrangøren i forhold til mangelens betydning for de reisende. LittRarTur har rett til å rette manglene hvis denne tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra den reisende. Den reisende kan kun motsette seg en slik retting dersom det er skikkelig grunn for det. LittRarTur kan ikke kreve at den reisende bærer merutgifter ved retting av mangler. Kunden plikter å reklamere på mangler som oppdages så snart som mulig. 

 

13. PRISAVSLAG

Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har den reisende krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom manglene skyldes force majeure, jfr. pkt. 15. Prisavslaget regnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens betydning, jfr. pkt. 11.

 

14. ERSTATNING

LittRarTur plikter å erstatte den reisende det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er følge av at arrangøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, jfr. dog pkt. 15. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom arrangøren kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides denne eller noen denne har avtale med for å medvirke til reisens gjennomførelse. 15. AVBRYTELSER OG ENDRINGER Reisearrangøren er ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som arrangøren ikke er herre over og som man ikke kan ha forutsett da påmeldingen ble bindende. Eksempler på dette er krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller tilsvarende forhold (force majeure). Dersom noe av dette skulle inntreffe, skal arrangøren snarest underrette den reisende og iverksette tiltak for så langt som mulig å begrense den reisendes tap som følge av hendelsen.

 

16. KLAGEFRIST

Dersom den reisende mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han/hun plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig om dette. Klager over mangler i forbindelse med hotell, mat m.m., må hvis mulig fremsettes straks overfor LittRarTurs reiseleder på stedet, jfr. pkt. 12. Forøvrig må klage være fremsatt senest 1-en-måned etter reisens slutt, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

 

17. ARRANGØRENS HEVINGSRETT

LittRarTur har rett til å heve avtalen ved vesentlig misligholdelse fra den reisendes side. Som vesentlig misligholdelse ansees alltid at den reisende ikke har betalt det avtalte vederlag i rett tid, jfr. pkt. 8. Forutsetningen for at LittRarTur skal kunne heve avtalen, er at den reisende har fått rimelig betalingsfrist.

18. TVISTER

Hvis det mellom LittRarTur og den reisende oppstår uenighet om forståelse av denne kontrakt eller LittRarTurs reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke kan løses i alminnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for selskapsreiser innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger, og arrangøren har opplyst om denne frist. Både den reisende og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemdas avgjørelse inn for de alminnelige domstoler.

 

19. ARRANGØRENS ANSVAR VED REISER MED FLY

LittRarTur er kun ansvarlig for innholdet i sitt program. Arrangøren er ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med eventuelle flyforsinkelser. All befordring med fly er underlagt bl.a. reglene i Warszawa-konvensjonen av 1929.

 

20. REISENS VARIGHET

Av praktiske hensyn angir vi reiselengden etter utreise- og hjemkomst dag, selv om en reise starter på kvelden og/eller avsluttes på morgenen. Angitt reiselengde er derfor ikke alltid hele dager.

 

21. DIVERSE Dobbeltrom Reisende som reiser alene, men som ønsker å dele dobbeltrom må likevel betale enkeltromstillegg dersom det ikke er andre deltakere på turen med samme ønske.

Enkeltrom Tilgang på enkeltrom er sterkt begrenset. Til tross for at denne type rom koster mer, kan standarden være lavere sammenlignet med standarden for dobbeltrom.

Last ned Reisevilkår i pdf:

Eller ta kontakt for å få Reisevilkår tilsendt.

bottom of page